ดูหนังออนไลน์
Media

อสมท ได้ผู้อำนวยาการใหญ่แล้ว ‘เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์’

อสมท ได้ตัวผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่แล้ว หลังว่างเว้นมานาน ในขณะที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่การปรับตัวครั้งใหญ่ จากกระแสดิสรัปชัน

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) หรือ (MCOT) มีมติเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 9/2564 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ดำรงตาแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท

เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ทั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการสรรหาต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 44 โดยรับราชการจนได้ยศพ.ต.ท. ก่อนผันตัวเองมาเป็นนักวิชาการ ที่นิด้า

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 

 • รองศาสตราจารย์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา
 • (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการการศึกษาทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • กรรมการสภาวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุทธรณ์และร้องทุกข์) รัฐสภา

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (พ.ศ.2559-2561)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (พ.ศ.2556-2559)
 • กรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2559-2561)
 • เลขานุการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2556-2559)
 • กรรมการวิจัยและพัฒนาระบบงาน ศาลยุติธรรม (พ.ศ.2562)
 • คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2563)
 • ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2558-2559)
 • อนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (พ.ศ.2557-2562)
 • อนุกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ.2561)
 • อนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2561)
 • อนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) (พ.ศ.2559-2560)
 • อนุกรรมการกำหนดกรอบการวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (พ.ศ.2560)
 • อนุกรรมาธิการ และ เลขานุการ การพิจารณาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (พ.ศ.2559-2560)
 • อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในกรรมการประสานงาน ระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (พ.ศ.2558-2560)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากิจการตำรวจ วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
 • – คณะทำงานพัฒนาระบบงบประมาณตำรวจ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ (สปท.)
 • อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (อนุ ก.ตร.) ด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2553-2554)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ.2562)
 • อนุกรรมาธิการ ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
 • อนุกรรมาธิการ จัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหายาเสพติด วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
 • ที่ปรึกษา สำนักงานศูนย์อำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (พ.ศ.2554)
 • คณะอนุกรรมการศึกษาและวิจัยมาตรการป้องกัน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติ จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) (พ.ศ.2551)
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำนโยบายการบริหารราชการและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2557)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารยุติธรรมชั้นสูงและกลาง สำนักงานกิจการยุติธรรม (พ.ศ.2552-53)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง 2563
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ.2562
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (พ.ศ.2553-2555)
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (พ.ศ.2552-2553)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2555-2556)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า (ภาคปกติ) (พ.ศ.2553-2555)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดสงขลา (พ.ศ.2551-2552)

อ่านข่าวเพิ่มเติม: