Media

‘ข่าว’ ครองแชมป์ปี 62 รายการโทรทัศน์ยอดนิยม ‘รับชมสูงสุด’

เปิดผลสำรวจพฤติกรรมความนิยมในการรับชม รายการโทรทัศน์ ปี 2562 รายการข่าว ครองแชมป์กลุ่มรายการที่ผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่นิยมรับชมสูงสุด ในทุกสาขาอาชีพและวัย ยกเว้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และช่วงอายุ GenZ ที่สนใจรายการละคร/ซีรีส์มากที่สุด

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมกับสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย ปี 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งมีพื้นที่จังหวัดตัวแทนทุกภาครวม 26 จังหวัด

ทีวี

ผลศึกษาจากอาชีพกับประเภทรายการโทรทัศน์ จากอาชีพ 8 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ, พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน, รับจ้าง, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน, นักเรียน/นักศึกษา, เกษียณอายุ และภาคเกษตร พบว่า เกือบทุกกลุ่มอาชีพ ยกเว้นนักเรียนและนักศึกษา นิยมรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวมากที่สุด รองลงมาเป็นรายการบันเทิง ประเภทละครและซีรีส์ ตามมาด้วยรายการวาไรตี้

ทั้งนี้ กลุ่มที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรนิยมรับชมรายการข่าวมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอาชีพ โดยมีการรับชมถึง 24.6% อันดับ 2 เป็นกลุ่มผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือกลุ่มผู้ว่างงาน 23.9% และกลุ่มผู้เกษียณอายุนิยมรับชมรายการข่าวถึง 23% ส่วนกลุ่มที่รับชมรายการข่าวน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งรับชมรายการข่าวเพียง 14.4%

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า วิชาชีพเกษตรกรจำเป็นต้องพึ่งพาข่าวสารในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะพยากรณ์อากาศ หรือข่าวทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการดำรงชีพ ส่วนกลุ่มผู้ที่ว่างงาน หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ ก็จำเป็นต้องหาข้อมูลข่าวสาร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการหาช่องทางในการได้กลับเข้าสู่ระบบการทำงานอีกครั้ง และกลุ่มผู้เกษียณอายุ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่กับบ้าน ซึ่งชอบเปิดรับข่าวสารบ้านเมืองและความเป็นไปในสังคม

อาชีพ

ขณะที่กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจรายการหลากหลายประเภท แต่ให้ความสนใจรายการละคร ซีรีส์ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสัดส่วน 17% อันดับ 2 เป็นรายการวาไรตี้ 16.5% และภาพยนตร์ 15.7% โดยสนใจรายการข่าว 14.4% อยู่ในอันดับ 4 และที่เหลือกระจายไปยังรายการสารคดี ท่องเที่ยว การ์ตูน และกีฬา

หากพิจารณาตามประเภทรายการพบว่า รายการประเภทสารคดี การท่องเที่ยว สุขภาพ และการสอนทำอาหาร จะได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้เกษียณอายุมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ โดยมีความนิยมอยู่ที่ 14.6% เนื่องจากกลุ่มผู้เกษียณอายุมีเวลาว่าง สนใจข่าวสารเรื่องสุขภาพ และมีกำลังทรัพย์เพื่อใช้ท่องเที่ยว ขณะที่รายการทีวีช้อปปิ้ง ได้รับความสนใจจากกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษา

ในส่วนการรับชมรายการละครและซีรีส์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ พบว่า Gen G.I. มีการเปิดรับชมสูงสุดถึง 20.6% รองลงมาเป็น Baby Boomer 20.1% และ GenX 17.8% ส่วน GenY และ GenZ มีการเปิดรับในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ 16.9% และ 16.8% ตามลำดับ

ด้านพฤติกรรมการรับชมรายการวาไรตี้ พบว่า Baby Boomer เปิดรับชมมากที่สุด 17.1% อย่างไรก็ดี สัดส่วนความนิยมดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกับ GenX GenY และ GenZ มากนัก โดยทั้ง 3 กลุ่มมีการเปิดรับชมรายการวาไรตี้อยู่ในสัดส่วน 16.5% 16.1% และ 16.3% ตามลำดับ

รายการ

พฤติกรรมการรับชมรายการภาพยนตร์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ พบว่า GenZ มีการเปิดรับชมสูงที่สุดถึง 15.5% อันดับ 2 ได้แก่ GenY 13.8% อันดับ 3 ได้แก่ GenX 11.7% โดยที่ Baby Boomer และ Gen G.I. มี
สัดส่วนการเปิดรับชมไม่สูงมากนัก หรือคิดเป็นสัดส่วน 8.8% และ 3.3% ตามลำดับ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า ยิ่งผู้ชมมีอายุมากขึ้น ความนิยมในการรับชมภาพยนตร์ผ่านจอโทรทัศน์จะลดลง

ในส่วนของการรับชมรายการกีฬาบนหน้าจอโทรทัศน์ จำแนกตามช่วงอายุ พบว่า 3 กลุ่มที่มีการเปิดรับชมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ Baby Boomer GenX และ GenY โดยมีสัดส่วน 10.9% 10.7% และ 10.3% ตามลำดับ ส่วน Gen G.I. และ GenZ พบว่า มีการเปิดรับชมในสัดส่วนเท่ากันที่ 9.3%

การรับชมรายการเด็กหรือการ์ตูนทางโทรทัศน์ พบว่า GenZ มีการเปิดรับชมการ์ตูนและรายการเด็กสูงสุดในสัดส่วน 10.3% รองลงมาเป็น GenY 7.3% อันดับ 3 เป็น GenX 4.6% โดยที่ 2 อันดับสุดท้าย ได้แก่ Baby Boomer และGen G.I. ในสัดส่วน 2.4% และ 0.9% ตามลำดับ สะท้อนว่า ยิ่งอายุน้อยยิ่งนิยมรับชมมากกว่า

จากข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั้ง 8 ประเภทดังกล่าว พบข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ Gen G.I. มีสัดส่วนการเปิดรับชมสูงที่สุดอยู่ 3 ประเภทรายการ ได้แก่ รายการข่าว ละคร/ซีรีส์ และรายการวาไรตี้ ในขณะที่รายการภาพยนตร์ รายการเด็ก/การ์ตูน และรายการทีวีช้อปปิ้งนั้น GenZ จะเปิดรับชมในสัดส่วนที่สูงที่สุด ส่วน GenY มีการเปิดรับชมในสัดส่วนที่รองลงมาใกล้เคียงกัน