Economics

ลงทะเบียนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ อัปเดตล่าสุด! เช็คเงื่อนไขก่อนลงทะเบียนที่นี่

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนลดค่าไฟ-ค่าน้ำวันแรก เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จแล้วเท่านั้น เช็กรายละเอียดที่นี่

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 8,426,717 ราย

ลงทะเบียนลดค่าไฟ

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 987,578 ราย

ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน
  • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใต้โครงการปี 2565 ที่ประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

ลงทะเบียนค่าไฟ

เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา

1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่

  • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
  • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129
  • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

  • สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125
  • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

ลงทะเบียนค่าไฟ

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

บัตรคนจนคนชรา 220721 8 e1661090370460

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ https://welfare.mof.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK