Economics

อัพเดท ‘ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบใหม่แค่ 6 ขั้นตอนง่าย ๆ เช็คที่นี่

อัพเดท “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ครบทุกขั้นตอน ย้ำ!! รายเก่า-รายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวันไหน เช็คเลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 ก.ย.) เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานรับลงทะเบียนได้เปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารกรุงไทย
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา รวมจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7,000 จุด ทั่วประเทศ

หรือสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะผู้ที่เคยได้รับสิทธิ หรือ ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่าน 7 หน่วยงาน

ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

อย่างไรก็ดี หากคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย

ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ทั้งรายเก่า-รายใหม่

สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

 1. เลือกปุ่มสีเขียว “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ”
 2. คลิกคำว่า “เริ่มลงทะเบียน”
 3. กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด และเลข laser หลังบัตร
 4. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน ได้แก่ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา สถานภาพครอบครัว (หากมีครอบครัว ต้องกรอกข้อมูลสมาชิกในครอบครัว) อาชีพ รายได้ และหนี้สิน
 5. ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”
 6. ผู้ลงทะเบียนที่โสด/ไม่มีครอบครัว กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน เพื่อจบขั้นตอนการลงทะเบียน โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารหรือเดินทางไปหน่วยงานรับลงทะเบียน

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว มีคู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม) เมื่อกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์สำเร็จ จะต้องเลือกหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนสะดวก เพื่อไปยื่นเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ถึงจะถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน (หากไม่ได้เดินทางไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ)

ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การตรวจสอบผลการลงทะเบียน

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป หากผู้ลงทะเบียนพบว่า ผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน

หากเป็นผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนสะดวก

หากตรวจสอบพบว่าผลการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป และจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบอีกครั้ง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่มีการเปิดรับลงทะเบียนยังคงได้รับสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ รวมถึงขยายเวลาการหมดอายุบนหน้าบัตร ออกไปด้วยเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะยังคงได้รับสวัสดิการเหมือนเดิม และสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมทุกประการ จนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สวัสดิการสำหรับผู้ ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo