Economics

ผู้สูงอายุเฮ ‘บัตรคนจน’ โอนเงินรอบใหม่แล้ววันนี้ รับงวดพิเศษเพิ่มอีกวันไหน เช็คเลย!

ผู้สูงอายุเฮ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม” โอนเงินรอบใหม่แล้ววันนี้ เตรียมรับงวดพิเศษอีกครั้ง 19 สิงหาคมนี้ ได้เพิ่มอีกกี่บาท เช็คเลย!

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 โดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่ผู้มีสิทธินำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระค่าก๊าซหุงต้ม ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50-100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

ใครได้เงินบ้าง : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 โดยจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม

เงินผู้สูงอายุงวดพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันที่19 กรกฎาคม 2565 เข้าบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

  • งวดแรก จ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2565
  • งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 สิงหาคม 2565
  • งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 19 กันยายน 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม

เงินพิเศษที่ได้รับต่อเดือน มีดังนี้

  • อายุ 60-69 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน
  • อายุ 70-79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน
  • อายุ 80-89 ปี เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม