Economics

เปิดลงทะเบียน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบใหม่ที่ไหนบ้าง เช็ครายละเอียดที่นี่!

“กรมบัญชีกลาง” เตรียมร่วมกับคลังจังหวัด-แบงก์รัฐ เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 65 แจงต้องใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 2565 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นอกจากนี้ ครม. ยังมอบหมายให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่

  • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเมืองพัทยา
  • สาขาธนาคารออมสิน
  • ธ.ก.ส.
  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • และตั้งหน่วยบริการ ณ จุดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 8,000 แห่ง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ รายเดิม และรายใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

โดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติทั้งรายบุคคลและครอบครัวของผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่กำหนด หากลงทะเบียนและได้รับสิทธิ จะต้องใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิได้ถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประจำตัวประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยกำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบงานของกรมบัญชีกลางในทุกมิติให้มีความทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่สำคัญยังต้องมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในงานด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มความภาคภูมิและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิสัยทัศน์ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” #CGD_Regulator

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง ยังเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 65 เบิกใช้จ่ายแล้ว 2.67 ล้านล้านบาท คิดเป็น 86.14% ของวงเงินงบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น งบลงทุนใช้จ่ายแล้ว 459,180 ล้านบาท คิดเป็น 76.08% ของวงเงินงบประมาณ 603,510 ล้านบาท รายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้ว 2.211 ล้านล้านบาท คิดเป็น 88.57% ของวงเงินงบประมาณ 2.496 ล้านล้านบาท สำหรับงบเหลื่อมปีใช้จ่ายแล้ว 235,526 ล้านบาท คิดเป็น 98.74% ของวงเงินงบประมาณ 238,532 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม