Economics

เปิดยอด จ่ายค่ารักษาพยาบาล ‘ข้าราชการและครอบครัว’ 7 เดือน 7.4 หมื่นล้าน

กรมบัญชีกลาง เปิดยอดจ่ายค่ารักษาพยาบาล ‘ข้าราชการและครอบครัว’ 7 เดือน 7.4 หมื่นล้าน ในจำนวนนี้เป็นค่ารักษาโควิด 9.3 พันล้านบาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลางได้ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังคงดำเนินการขยายสิทธิการเข้าถึงยาราคาสูง

ข้าราชการและครอบครัว

เบิก 4.7 หมื่นคน เป็นคนในครอบครัวกว่าครึ่ง

โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิ สามารถเบิกจ่ายค่ายาที่มีราคาแพงสำหรับกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการยา กลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง จำนวน 3 รายการยา และกลุ่มโรคทางระบบประสาท จำนวน 1 รายการยา

นอกจากนี้ ยังคงกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาเพิ่มขึ้นอีก 6 รายการ ซึ่งเป็นยาที่มีจำหน่ายทั้งยาต้นแบบและยาสามัญ ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันและได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทต่อปี

ข้าราชการและครอบครัว

โดยขณะนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการและครอบครัว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,738,115 คน แบ่งเป็น

  • เจ้าของสิทธิ จำนวน 2,221,434 คน
  • บุคคลในครอบครัว จำนวน 2,516,681 คน

ข้าราชการและครอบครัว

โรคทั่วไป 6.4 หมื่นล้าน โควิด 9.3 พันล้าน

ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) เบิกจ่ายแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 74,267 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคทั่วไป จำนวน 64,896.20 ล้านบาท
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด จำนวน 9,370.80 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม