Economics

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เคยได้สิทธิ์แล้วต้องลงทะเบียนใหม่มั้ย เช็คให้ชัดที่นี่!

“กระทรวงการคลัง” เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 5 กันยายน-19 ตุลาคมนี้ คาดเริ่มใช้สิทธิ์ได้เดือนมกราคม 2566 เคยได้สิทธิ์แล้วต้องลงทะเบียนใหม่มั้ย เช็คที่นี่!

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ในวันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 2565 รวมทั้งหมด 45 วัน โดยคาดว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 15-16 ล้านคน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สำหรับหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อปิดรับลงทะเบียนแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติร่วมกับ 38 หน่วยงาน และจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในเดือนมกราคม 2566 เพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ หากเป็นไปตามแผนก็คาดว่าจะสามารถเปิดใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ได้ ภายในเดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

“ผมยืนยันว่าการเปิดรับลงทะเบียนคนจนรอบใหม่และการให้สิทธิ์บัตรคนจนในเดือนมกราคม 2566 ไม่ได้เป็นประเด็นทางการเมือง และไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า” นายสันติ กล่าว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
นายสันติ พร้อมพัฒน์

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้

หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียน

 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 • ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
 • ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • สำนักงานเมืองพัทยา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • ผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ
 • รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่น วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น
 • ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
 • ไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 • หากต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่ ต้องลงทะเบียนใหม่
 • เมื่อลงทะเบียนใหม่ผ่าน สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 • หากลงทะเบียนรอบใหม่ไม่ผ่าน ภาครัฐยังคงให้ใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ยังใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนเริ่มโครงการใหม่

ผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทำอย่างไร?

ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการเป็นต้นไป (ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์กการ์ดเท่านั้น ก็จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้)

อ่านข่าวเพิ่มเติม