Economics

‘ประกันสังคม’ คืนเงินสมทบมาตรา 40 ชำระเต็มรอบ 2 วันไหนเช็คเลย!

วันนี้วันสุดท้าย “ประกันสังคม” คืนเงินสมทบ ม.40 ชำระเต็มรอบแรก ส่วนรอบสองกำหนดโอนคืนเดือนกันยายน มีวันไหนบ้างเช็คเลย!

ความคืบหน้าและรายละเอียดในการ คืนเงินสมทบประกันสังคม สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน สิงหาคม 2564 – มกราคม 2565 และ งวดเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565 รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ดังนี้

ประกันสังคม

กำหนดวันโอนเงิน

 • ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ได้รับระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน
 • ผูกบัญชีก่อนวันที่ 8 กันยายน 2565 ได้รับระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

แบ่งงวด คืนเงินสมทบประกันสังคม 2 รอบ ดังนี้

เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

 • ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

งวดเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565

 • ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

 

ประกันสังคม

ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ให้ดำเนินการดังนี้

 • ดาวโหลดแบบฟอร์ม(สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 • จัดส่งเอกสารการขอรับเงินคืนได้ทางไปรษณีย์ หรือ
 • ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 • แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภมออมทรัพย์
 • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แนบให้ทางสำนักงานประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม