Economics

เอาจริง!! เตรียมขึ้นเครื่องหมายหุ้นที่ผู้บริหารถูก ‘ก.ล.ต.’ ลงโทษทางแพ่ง

“IOD” เตือน!! ผู้บริหารระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ พร้อมเตรียมขึ้นเครื่องหมายหุ้นที่ผู้บริหารถูก “ก.ล.ต.” ลงโทษทางแพ่ง

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ว่า กรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องให้ความสำคัญเรื่องจริยธรรมของผู้นำองค์กรและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ โดยควรยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะเป็นเหตุให้ผู้บริหารถูกเรียกให้ชำระค่าปรับมูลค่าสูงและถูกสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของบริษัทและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

ตลาดหุ้น23

“กรณีที่เกิดขึ้นยังอาจจะส่งผลต่อการประเมินคะแนน CGR ของบริษัทรอบหน้าด้วย เบื้องต้น IOD จะขึ้นเครื่องหมายดอกจันเหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อแจ้งผู้ใช้ข้อมูลคะแนน CGR ของบริษัทปีที่ผ่านมาว่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบ” นายกุลเวช กล่าว

ปราเสริฐ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้เปิดเผยการดำเนินคดีลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท และสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน