Economics

ผู้สูงอายุเฮเลย! วันนี้รับเงินยังชีพรอบใหม่ผ่าน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ได้กี่บาท เช็คเลย!

“กรมบัญชีกลาง” โอนเงินผู้สูงอายุงวดใหม่วันนี้ รับสูงสุด 1,250 บาทต่อคน รับงวดถัดไปวันไหน รับเงินอีกกี่บาท เช็ครายละเอียดที่นี่

จากกรณีที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ โดยให้ กรมบัญชีกลาง โอนผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น

เงินผู้สูงอายุ

ใครได้บ้าง?

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565 กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้

เงินผู้สูงอายุ

ได้เงินวันไหน?

  • งวดที่จ่าย 1 เดือนที่ได้รับสิทธิ ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 (5 เดือน) วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 23 เมษายน 2565
  • งวดที่จ่าย 2 เดือนที่ได้รับสิทธิ มีนาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
  • งวดที่จ่าย 3 เดือนที่ได้รับสิทธิ เมษายน 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
  • งวดที่จ่าย 4 เดือนที่ได้รับสิทธิ พฤษภาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
  • งวดที่จ่าย 5 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิถุนายน 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 สิงหาคม 2565
  • งวดที่จ่าย 6 เดือนที่ได้รับสิทธิ กรกฎาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 กันยายน 2565

เงินผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ สามารถใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จะมีเงินเข้าสามารถถอนเป็นเงินสดได้ สามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK