Economics

นับถอยหลังรอ! คลังเตรียมจ่ายเงินพิเศษผู้สูงอายุงวดแรก 19 ก.ค.นี้ ได้กี่บาทเช็คที่นี่

นับถอยหลังรอ! “กรมบัญชีกลาง” พร้อมจ่ายเงินพิเศษผู้สูงอายุงวดแรก 19 กรกฎาคมนี้ รับรายละ 100-250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี

เงินพิเศษผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 – 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2565)

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เงินพิเศษผู้สูงอายุ

เงินผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มกี่บาท?

  • อายุ 60 – 69 ปี ( จำนวน 6.5 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 100 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 70 – 79 ปี (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 80 – 89 ปี (จำนวน 1.2 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป (จำนวน 1.9 แสนคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 250 บาทต่อคนต่อเดือน

เงินพิเศษผู้สูงอายุ

เงินผู้สูงอายุจ่ายงวดแรกวันไหน?

  • งวดที่หนึ่ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวสำหรับ 4 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม 2565)
  • งวดที่สอง 19 สิงหาคม 2565 สำหรับเดือนสิงหาคม
  • งวดที่สาม 19 กันยายน สำหรับเดือนกันยายน 2565

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK