Economics

กลับจากสงกรานต์ กังวลขั้นสุด ติดโควิด ใครช่วยเหลือ? มามุงตรงนี้! ประกันสังคม พร้อมดูแล

กังวลขั้นสุด ติดโควิด แล้วยังไงต่อ ใครช่วยเหลือ ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวล เพราะประกันสังคม ดูแลค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได้

โดยสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า ‘หากติดเชื้อ เราชดเชย’ ผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยครอบคลุมการรักษาของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 รวมทั้งการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ให้แก่ผู้ประกันตนทุกมาตรา

ประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39

จะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยใน ดังนี้

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน (ค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามอาการ และการให้คำปรึกษา)
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ค่ายาที่ใช้รักษา
 • ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพาบาลสนาม และสถานพยาบาล
 • ค่าบริการ X-ray
 • ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

โดยสปส.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

ประกันสังคม

ค่าทดแทนเมื่อขาดรายได้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

 • กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยรับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน หากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน 365 วัน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วันปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะสามารถได้เงินทดแทน ไม่เกิน 365 วัน
 • ต้องมีการส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการบริการทางการแพทย์

ประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

ได้รับเงินทดแทนตามทางเลือก ดังนี้

 1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)
 2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)
 3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1และ2 เท่านั้น สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)

หมายเหตุ ผู้ประกันตนมาตรา 40 การรักษาพยาบาลใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo