Economics

อัพเดท ‘คนละครึ่งเฟส 4’ ล่าสุด! เงินสะพัดเฉียด 6 หมื่นล้าน ใช้สิทธิ์ได้ถึง 30 เม.ย.นี้

“กระทรวงการคลัง” อัพเดท “คนละครึ่งเฟส 4” ล่าสุด! ยอดการใช้จ่ายรวม 58,715.2 ล้านบาท ยืนยันใช้สิทธิ์ได้ถึง 30 เมษายน 2565

ความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.9 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 64,471.08 ล้านบาท

คนละครึ่ง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.9 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 64,471.08 ล้านบาท

โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.36 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 5,282.76 ล้านบาท
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.28 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 473.12 ล้านบาท

คนละครึ่ง

  • โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 57,091.05 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,624.15 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 58,715.2 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 29,879.25 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 28,835.95 ล้านบาท

ทั้งนี้ มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 24,566.48 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 10,088.57 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,648.45 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 20,254.05 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 1,046.21 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 111.44 ล้านบาท

คนละครึ่ง

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.88 หมื่นราย

ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,741.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 905.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 835.8 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.39 หมื่นราย

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท กว่า 11.54 ล้านราย และมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิกว่า 1.2 แสนราย จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลือใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo