Economics

‘ประกันสังคม’ ขยายเวลา นายจ้าง ‘ยื่นแบบและส่งเงินสมทบ’

‘ประกันสังคม’ ขยายเวลา นายจ้าง ‘ยื่นแบบและส่งเงินสมทบ’ ออกไปอีก 7 วัน ของทุกเดือน จนถึงสิ้นปี 2566

สำนักงานประกัน สังคม ประกาศ ขยายเวลาให้นายจ้างยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment ออกไปอีก 7 วันทำการ นับจากวันที่พ้นกำหนด วันที่ 15 ของเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้

ประกันสังคม

การขยายเวลารอบนี้ ถือเป็นการให้ประโยชน์กับนายจ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

นอกจากนี้ การยื่นแบบรายการผ่าน e-Payment ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้นายจ้าง สามารถยื่นแบบรายการได้สะดวก ลดขั้นตอน แถมยังปลอดภัยจากโรคระบาดมากขึ้นอีกด้วย

โดยมีผลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566

ประกันสังคม

นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกัน สังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

อ่านข่าวเพิ่มเติม