Economics

‘ศักดิ์สยาม’ โชว์วิสัยทัศน์เวทีเอสแคป เชื่อมโยงภูมิภาค พัฒนาขนส่งยั่งยืนในเอเชีย

“ศักดิ์สยาม”โชว์วิสัยทัศน์ บนเวทีรัฐมนตรีด้านการขนส่งเอสแคป ฉายภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในไทย เชื่อมโยงภูมิภาคผ่านโครงการ MR-MAP-รถไฟรางคู่-รถไฟฟ้าหลากสีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการพัฒนาขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งเอสแคป ครั้งที่ 4 (Fourth Ministerial Conference on Transport) ร่วมกับ นางอาร์มิดา ซัลไซอาห์ อาลิสจาห์บานา เลขาธิการบริหารเอสแคป ว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งเอสแคป ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิก ในการพัฒนาโครงการด้านการขนส่งที่ยั่งยืน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือระดับภูมิภาค

349164

ในที่ประชุมนั้น ตนยังได้กล่าวเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค สำหรับการพัฒนาด้านการขนส่งที่ยั่งยืน ในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ระหว่างปี 2565-2569 กับการดำเนินนโยบายที่สำคัญของไทย เพื่อมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน

โดยได้นำเสนอนโยบายที่สำคัญของไทย เช่น การสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค ผ่านโครงการ MR-MAP การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศักดิ์สยามเอสแคป

การให้ความสำคัญกับระบบดิจิทัลด้านการขนส่ง ผ่านการพัฒนาระบบ National Single Window เพื่อเชื่อมโยง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการขนส่งทางทะเล การพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-flow) รวมถึงการผลักดันอุตสาหกรรมการให้บริการยานพาหนะ ผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ Ride-hailing

นอกจากนี้ ยังนำเสนอเกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานด้านการขนส่ง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการ การตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศภาคการขนส่ง เพื่อตั้งเป้าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

349162

ตลอดจนการมุ่งสู่การพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์ (Rubber Fender Barrier) การยกระดับมาตรฐานโครงข่ายถนนทางหลวง และทางหลวงชนบท ผ่านการออกกฎกระทรวง กำหนดความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบท

และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ด้วยการพัฒนาระบบการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์แบบพิเศษ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

349174

อ่านข่าวเพิ่มเติม