Economics

การทางพิเศษฯ เจรจา BEM ขอยืดเวลาจ่าย ‘ค่าโง่โทลเวย์’ 4.2 พันล้านบาท

การทางพิเศษฯ เจรจา BEM ขอยืดเวลาจ่าย ‘ค่าโง่โทลเวย์’ 4.2 พันล้านบาท จากกำหนดเดิมวันที่ 19 ธ.ค. นี้

 

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ. อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและคดีฟ้องกันระหว่างกัน ซึ่งเกิดขึ้นหลายกรณี

การเจรจาดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ ที่มีข้อพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือถูกฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองเป็นคดีเดียวหรือหลายคดีในประเด็นเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน เช่น กรณีของการทางพิเศษฯ อาจดำเนินการเจรจากับคู่พิพาท เพื่อบรรเทาความเสียหายของรัฐ รักษาผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราษฎร โดยให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ทางด่วน

สำหรับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้การทางพิเศษฯ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยรวม  4,200 ล้านบาท แก่บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BEM ภายใน 90 วัน เนื่องจากกรมทางหลวง (ทล.) ได้ก่อสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ – รังสิต แข่งขันกับทางพิเศษ (ทางด่วน) สายบางปะอิน – ปากเกร็ด ของ NECL นั้น

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การทางพิเศษฯ กำลังเร่งเจรจากับ BEM เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นอันดับแรกๆ โดยการทางพิเศษฯ อาจจำเป็นต้องเจรจาขอยืดระยะเวลาการชำระค่าชดเชยมูลค่า 4,200 ล้านบาทออกไป จากวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ซึ่งเบื้องต้น BEM ก็มีท่าทีให้ความร่วมมือ แต่ก็ต้องดูข้อสรุปอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การทางพิเศษฯ ยังไม่ได้ตัดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอีก 2 ทางเลือกออกไป คือ 1. การทางพิเศษฯ จะนำโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 มาบริหารเองและจะจ่ายเงินค่าฟ้องร้องคดีในชั้นศาลเองทั้งหมด  และ 2. การทางพิเศษฯ จะเปิดประมูลทางด่วนขั้นที่ 2 เป็นการทั่วไป แต่ผู้ชนะการประมูลต้องรับทรัพย์สินและภาระหนี้สินจากฟ้องร้องคดีไปด้วย โดยการทางพิเศษฯ จะพิจารณาทางเลือกทั้ง 2 ข้อไปพร้อมกันด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ

ทั้งนี้ บอร์ดการทางพิเศษฯ จะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยถ้าหากอนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ สรุปผลการเจรจา วงเงิน และการยืดระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยได้ ก็จะเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดและ ครม. พิจารณาต่อไปตามขั้นตอน

ทางด่วน การทางพิเศษฯ