Economics

เปิดเงื่อนไข ‘สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ’ ให้กู้ไม่เกิน 3 แสนบาท ใครกู้ได้บ้าง เช็คเลย!

ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยกู้ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” ให้กู้เงินไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99% ต่อปี ใครกู้ได้บ้าง เช็คเลย!

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. เห็นชอบให้ ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL 30% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงช่วยลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวย หรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
นายธนกร วังบุญคงชนะ

เกณฑ์วงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
  • ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
  • ระยะเวลาการกู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99% ต่อปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม