Economics

‘ซีพีเอฟ’ รับซื้อ ‘ข้าวเปลือก’ ช่วยเหลือชาวนา หลัง ‘ราคาข้าว’ ตกต่ำ

ซีพีเอฟ ช่วยพยุงราคาข้าวช่วยเหลือชาวนา โดยประสานความร่วมมือโรงสีข้าว รับซื้อข้าวเปลือก สำหรับนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ พร้อมช่วยเสริมสภาพคล่องให้โรงสี โดยรับซื้อต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคมจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องนโยบายรัฐ และตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” กล่าวว่า บริษัทมีการนำผลผลิตจากข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น ปลายข้าวและรำข้าว มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟร่วมมือโรงสี ช่วยระบายข้าวเปลือก

ล่าสุด จากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ ซีพีเอฟจึงร่วมมือกับคู่ค้าโรงสี ทำการรับซื้อข้าวเปลือก เพื่อช่วยระบายผลผลิตข้าวเปลือกในตลาด และนำข้าวเปลือกที่รับซื้อดังกล่าว มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ เพิ่มเติมจากส่วนผสมเดิม เป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ทั้งในด้านการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศ ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่คู่ค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายเรวัติ ระบุว่า ซีพีเอฟยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาไทย และช่วยให้โรงสีมีสภาพคล่องในสถาการณ์อันยากลำบากนี้ โดยดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นอกจากจะสอดคล้องนโยบายรัฐแล้ว ยังตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร

ทั้งนี้ ซีพีเอฟเดินหน้าพัฒนาห่วงโซ่ผลิตอาหาร ที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด มุ่งมั่นจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ “สีเขียว”  ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และอื่น ๆ ที่ต้องมาจากแหล่งผลิตที่มีการปลูกอย่างยั่งยืน ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูก ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า 100% (Zero Deforestation)  ควบคู่กับการงดเผาแปลงเกษตรหลังเก็บเกี่ยวให้เป็นศูนย์ (Zero Burn)

ข้าว จึงเป็นวัตถุดิบหลักอีกชนิดหนึ่งของการผลิตอาหารสัตว์ และการจัดซื้อข้าวเปลือกในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดซื้อ “วัตถุดิบสีเขียว” ซึ่งมีแหล่งปลูกอย่างถูกต้อง ควบคู่ความภูมิใจที่ได้ช่วยพยุงราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ซีพีเอฟ

อ่านข่าวเพิ่มเติม