Economics

ยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ ก.ย. เพิ่มขึ้น 3% เชื่อเปิดประเทศดันยอดพุ่ง


“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เผยยอดจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3% ชี้ 9 เดือนจดทะเบียนตั้งใหม่ทั้งสิ้น 58,056 ราย เชื่อเปิดประเทศดันยอดจดทะเบียนท่องเที่ยวตั้งใหม่พุ่ง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงยอดจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งนิติบุคคลทั่วประเทศประจำเดือนกันยายน 2564 และไตรมาส 3/2564 โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนกันยายน 2564 มีจำนวน 5,820 ราย เพิ่มขึ้น 3% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนถึง 13,973.77 ล้านบาท

ยอดจดทะเบียนธุรกิจ

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

  • ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 680 ราย คิดเป็น 12%
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 248 ราย คิดเป็น 4%
  • ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 188 ราย คิดเป็น 3%

ส่งผลให้ธุรกิจจัดตั้งใหม่ไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 17,034 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 16,841 ราย เพิ่มขึ้น 1% แบ่งเป็นประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 1,929 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 725 ราย คิดเป็น 4% และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร จำนวน 622 ราย คิดเป็น 4% ตามลำดับ โดยมีทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 39,350.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2563 จำนวน 43,813.68 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,463.44 ล้านบาท คิดเป็น 10%

ยอดจดทะเบียนธุรกิจ

นอกจากนี้ หากดูยอดธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนกันยายน 2564 มีจำนวน 1,503 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนลดลง 4% โดยมีมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 5,764.59 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยแยกประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 114 รายคิดเป็น 8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 94 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 49 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม หากดูธุรกิจเลิกประกอบกิจการไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 3,819 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 14,749.31 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 314 รายคิดเป็น 8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 277 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 117 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ยอดธุรกิจตั้งใหม่ 9 เดือนตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2564 มียอดทั้งสิ้น 58,056 ราย ขณะที่ยอดเลิกกิจการในช่วง 9 เดือนอยู่ที่ 8,749 ราย ทำให้ยอดธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนกันยายน 2564

ยอดจดทะเบียนธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 810,509 ราย มูลค่าทุน 19.41 ล้านล้านบาท และหากวิเคราะห์การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในบ้างกิจการตามตัวเลขข้างต้นแล้วถือสอดรับกับพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ธุรกิจสร้างแม่ข่าย ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์

โดยทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน การปลดล็อคกัญชงให้สามารถขออนุญาตปลูก ผลิต นำเข้าเมล็ดพันธุ์ ครอบครอง และจำหน่ายได้ รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าการบริโภคสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการที่มองเห็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนธุรกิจจึงหันมาจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น

นอกจากนี้ การผ่อนปรบมาตรการล็อคดาวน์ และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศที่เพียงพอ รวมทั้งนโยบายการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นที่ดีในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรปรับตัว และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะส่งผลให้ภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจะหันมาจดทะเบียนตั้งใหม่กันมากขึ้น ทำให้กรมฯ ยังมั่นใจว่าในช่วงเวลาที่เหลือยอดการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ทั่วประเทศในปีนี้โอกาสยอดจะอยู่ที่ 65,000-70,000 รายได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม