Economics

ลงทะเบียนคนละครึ่งวันไหน ได้รับเงินรวดเดียว 4,500 บาท เช็คที่นี่เลย!


ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ รับเงินรวดเดียว 4,500 บาท ได้เงินวันไหน ใช้เงินได้ถึงเมื่อไหร่ เช็ครายละเอียดที่นี่เลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (19 ต.ค.) ได้มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการ) ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการเห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนในโครงการ

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่ายรอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 (โดยนำไปรวมกับวงเงินคงเหลือจากรอบที่ 1 และ 2 ของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยอัตโนมัติ) ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนไม่เกิน 28,000,000 คน

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมทั้ง 4 โครงการรวมกว่า 40.04 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 114,819.9 ล้านบาท 

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรฯ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 13.54 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 10,515.1 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวนกว่า 1.21 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 770.5 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 25.21 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิ 27.7 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 100,734.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 51,195.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 49,539.0 ล้านบาท
  4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 82,872 ราย จากผู้ได้รับสิทธิกว่า 4.78 แสนราย โดยเป็นยอดการใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสม 2,663 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายส่วน e-Voucher สะสม 137 ล้านบาท

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

จ่อรับรวดเดียว 4,500 บาท

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และทำการลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (หากมีสิทธิคงเหลือ) จะได้รับโอนเงินรวดเดียว จำนวน 4,500 บาท และสามารถใช้จ่ายในโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน โดยล่าสุด (เวลา 19.30 น.) มีสิทธิ์คงเหลือ 184,369 สิทธิ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม