Economics

หนี้ประเทศล่าสุดพุ่งทะลุ 9 ล้านล้านบาท จัดเก็บรายได้ต่ำเป้า 11.9%

“กระทรวงการคลัง” รายงานภาพรวมหนี้สาธารณะของประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 มียอดหนี้จำนวน 9,159,513 ล้านบาท หรือ 57.01% ของจีดีพี

กระทรวงการคลัง รายงาน ภาพรวมหนี้สาธารณะของประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 มียอดหนี้จำนวน 9,159,513 ล้านบาท หรือ 57.01% ของจีดีพี เทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 250,450 ล้านบาท โดยหนี้สาธารณะของประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มียอดหนี้จำนวน 8,909,063 ล้านบาท หรือ 55.59% ของจีดีพี

หนี้สาธารณะ

รายละเอียดหนี้สาธารณะ

โดยหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นนั้น แบ่งเป็น หนี้รัฐบาล อยู่ที่ 8,033,676.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 7,836,723.70 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 7,271,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ซึ่งอยู่ที่ 7,071,423.29 ล้านบาท ซึ่งมีการกู้ภายใต้ พ.ร.ก. โควิด-19 อยู่ที่ 948,102.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 817,726.05 ล้านบาท

หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) อยู่ที่ 707,077.72 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 710,300.41 ล้านบาท รวมถึงหนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ อยู่ที่ 55,000 ล้านบาท เท่ากับเดือนก่อนหน้า

หนี้รัฐวิสาหกิจ

ขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจ ในเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 837,215.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 781,052.43 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน อยู่ที่ 400,938.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 399,141.13 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน อยู่ที่ 436,276.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 381,911.30 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ

ส่วนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน อยู่ที่ 282,039.62 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 284,141.61 ล้านบาท ขณะที่หนี้หน่วยงานของรัฐ อยู่ที่ 6,581.30 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 7,146.04 ล้านบาท

ขณะที่การเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 – ส.ค.2564) เก็บได้ 2.1 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2.85 แสนล้านบาท หรือ 11.9% และต่ำกว่าช่วงเดียวกัน 5.72 หมื่นล้านบาท หรือ 2.6%

ด้านฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2564 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 2.14 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 6.75 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนส.ค. 2564 มีจำนวน 4.99 แสนล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม