Economics

มีผลแล้ว!! ราชกิจจานุเบกษาประกาศขยายเพดาน ‘หนี้สาธารณะ’ เป็น 70%

มีผลแล้ว!! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่องกำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ มีผลตั้งแต่ 20 กันยายนที่ผ่านมา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

ราชกิจจานุเบกษาแถลง 210627 e1632225921283

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน2564 จึงยกเลิกความใน (1)ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ”

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

หนี้สาธารณะ 29964 e1632879200925

อ่านข่าวเพิ่มเติม