Economics

ต้องทำยังไง เช็คเลย! ประกันสังคม ม.33 ออกจากงาน ยังได้เงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่อง

กระทรวงแรงงานแจ้งผู้ประกันตน ม.33 ที่ออกจากงาน รีบยื่นเรื่องเพื่อรับเงิน สงเคราะห์บุตรต่อเนื่อง เดือนละ 800 บาท 

วันนี้ (25 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” และ  “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์” โพสต์ข้อความแจ้งสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 ที่ออกจากงานแล้ว ยังสามารถได้รับเงิน สงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาทต่อเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า

กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งมีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี ที่ได้รับสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน และลาออกจากงาน หรือเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตน ม.39 สามารถยื่นขอใช้  “สิทธิบุตรคนเดิม” เพื่อรับเงินต่อเนื่องได้

เงินสงเคราะห์บุตร

ขั้นตอนการขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

1.กรอกข้อมูลขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sso.go.th/…/caa997342d75380697d9b2517759591…

2.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.สมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินพร้อมสำเนา (กรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)

4.ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506

อ่านข่าวเพิ่มเติม