Economics

นายกฯลั่นเตรียมความพร้อมประเทศสู่ ‘Next Normal’

นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศของ วปอ. รุ่นที่ 63 เตรียมความพร้อมประเทศรองรับ “Next Normal” หวัง“พลิกโฉมประเทศไทย”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานรับฟังแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Virtual Presentation

นายก

คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 63 ได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความสำคัญใน 2 มิติ คือ

  • มิติความมั่นคง มุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  • มิติการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการปรับตัวให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ

พล.อ.ประยุทธ์ น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งรัฐบาลได้นำมาปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อเป็นรากฐานให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมเข้มแข็ง เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมในระยะยาว

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 28 จากทั้งหมด 64 ประเทศ มีอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว

การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลก ไทยอยู่ในอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศ จากเดิมที่อยู่อันดับที่ 27 ในปีที่แล้วโดยเป็นอันดับที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวหน้าในระดับสากลอย่างจริงจัง

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงการผลักดันการพัฒนา 3 ประการ เพื่อสร้างโอกาสประเทศไทย ได้แก่

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของประเทศให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งในอนาคต “ข้อมูล” จะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและมีความสำคัญไม่ต่างจากทรัพยากรอื่น ๆ

2) เร่งสร้างความแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจลงไปในระดับพื้นที่ เพิ่มสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy)

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ และต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร พัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเชื่อมโยงประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการอย่างแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ย้ำถึงการเตรียมความพร้อมประเทศ เผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ โดยความปกติใหม่จะถูกแทนที่ด้วย “ความปกติถัดไป หรือที่เรียกว่า Next Normal” ดังนั้น ต้องใช้โอกาสนี้ “พลิกโฉมประเทศไทย”ยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยให้มีธุรกิจที่มูลค่าสูงเกิดขึ้น (Unicorn) ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และขยายไปยังนานาประเทศด้วย

พล.อ.ประยุทธ์รับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศฯ วปอ. รุ่นที่ 63 ตรงกับนโยบายที่รัฐบาลได้ดำเนินการอยู่แล้ว และพร้อมจะรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศฯ วปอ. รุ่นที่ 63 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมประเทศรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

Avatar photo