Economics

ครม.ไฟเขียว ‘เวนคืนที่ดิน’ นนทบุรี เดินหน้าส่วนต่อขยาย ‘รถไฟฟ้าสายสีชมพู’


ครม.ไฟเขียว เวนคืนที่ดินจังหวัดนนทบุรี เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี  พร้อมเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน สร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82  สายทางยกระดับบางขุนเทียน –เอกชัย

นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 ก.ย.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สาระสำคัญ ของร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ เป็นการกำหนดเขตที่ดิน ที่จะเวนคืน สำหรับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายวงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็ว แก่การจราจร และการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เข้าไปทำการสำรวจ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

รวมถึง เป็นการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการสำรวจ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดิน หรือพื้นน้ำ เพื่อการวางแผน หรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชน ในบริเวณส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัช- เมืองทองธานี ของโครงการ

ทางคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว และทางสำนักงบประมาณได้แจ้งว่า ผู้รับสัมปทานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ดังนั้นจะไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณแผ่นดิน

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

พร้อมกันนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82  สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และแจ้งว่า จะจัดสรรงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว

ขณะเดียวกัน ครม.ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่นิติบุคคล สำหรับรายรับที่เป็นเงินค่าทดแทนเฉพาะตามกฎหมาย ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นอากรแสตมป์ สำหรับการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากการขาย หรือถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เรื่องนี้ ครม.ได้เคยอนุมัติหลักการไปแล้ว และผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเช่นกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม