ดูหนังออนไลน์
Economics

เศรษฐีเตรียมตัว!! ดีเดย์!! 11 ส.ค. คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดีเดย์ 11 สิงหาคม 2564 คุ้มครองเงินฝากวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ชี้ผู้ฝากเงิน 82.07 ล้านรายได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายคุ้มครองเงินฝากวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงินตามที่ตามกฎหมายกำหนด วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท มีผู้ฝากเงินได้รับความคุ้มครอง เต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็น 98.03% ของผู้ฝากทั้งระบบซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

คุ้มครองเงินฝาก

ส่วนใหญ่มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการฝากเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีจำนวน 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน มีผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1.33 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้น 1.62% ผู้ฝากส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็น 97% ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้น และเงินฝากได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.33% จากสิ้นปีก่อน

ทั้งนี้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18 แห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ 12 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งจะคุ้มครองทันทีในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน

คุ้มครองเงินฝาก
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

โดยคุ้มครองบัญชีเงินฝาก 5 ประเภท ได้แก่

  1. เงินฝากกระแสรายวัน
  2. เงินฝากออมทรัพย์
  3. เงินฝากประจำ
  4. บัตรเงินฝาก
  5. ใบรับฝากเงิน

โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากได้ที่ www.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร 1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand

อ่านข่าวเพิ่มเติม