ดูหนังออนไลน์
Economics

ครม.อนุมัติ 3.49 พันล้าน ดัน ‘เงินอุดหนุนบุตร’ เดินหน้าต่อเนื่อง

ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบกว่า 3,400 ล้านบาท ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าต่อเนื่อง โครงการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร 

วันนี้ (27 ก.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบาย “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากร ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยนั้น

เงินอุดหนุนบุตร

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน

แต่ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สูงถึง 2,227,029 คน

ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

เงินอุดหนุนบุตร

เปิดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เงินอุดหนุนบุตร

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็ก ยังต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

  • เด็กอายุแรกเกิด – 6 ปี
  • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  • ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือเอกชน
  • อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่ หรือผู้อุปการะที่มีรายได้รายน้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

สถานที่รับลงทะเบียน

  • กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต
  • เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม