Economics

‘ออมสิน’ เคลียร์ชัดทุกคำถาม ‘สินเชื่ออิ่มใจ’ เช็คก่อนลงทะเบียนที่นี่!

สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน เคลียร์ชัดทุกคำถาม “สินเชื่ออิ่มใจ” ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องถูกตรวจสอบเครดิตบูโรหรือไม่ จะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อผ่านช่องทางไหน เช็คที่นี่เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์การอนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” วงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยให้ผู้ประกอบการกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา

สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน เคลียร์ชัดทุกคำถาม คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ตอบคำถามคาใจของผู้ประกอบการที่ยังมีข้อสงสัย ดังนี้

คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอกู้ สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน เป็นอย่างไร

 1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / ผู้ประกอบการรถ Foot Truck ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ ร้านแบบ หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
 4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลูกค้าที่สนใจใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจ ควรดำเนินการอย่างไร

 1. ลูกค้าลงทะเบียน ผ่าน www.gsb.or.th
 2. หลังจากลงทะเบียน 5 วันทำการ ให้ลูกค้าตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ผ่าน www.gsb.or.th และลูกค้าจะได้รับ Notification / SMS แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ
 3. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถขอกู้ได้ที่ Mobile Application MyMo ในขั้นตอนถัดไป

กรณีลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ทำอย่างไรได้บ้าง

 • ให้ลูกค้าติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแทนลูกค้า

ลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ต้องใช้เอกสารประกอบสำหรับการลงเบียนอะไรบ้าง

 1. ไฟล์ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ
 2. ไฟล์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น เอกสารทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ /สัญญาเช่าร้าน / สัญญาแฟรนไชส์ เป็นต้น
 3. แผนที่ร้านค้า
 4. Link ร้านค้าใน Social Media

กรณีลูกค้าที่ขอกู้ประกอบกิจการที่บ้านของตนเองและไม่มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ สามารถใช้เอกสารใดแทนได้

 • ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าที่ขอกู้เป็นเจ้าของบ้านแทนเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ ควรมีลักษณะอย่างไร

 • ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการควรเห็นลักษณะ รูปแบบร้านอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ

สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน

ลูกค้าสามารถบันทึกหน้าจอจาก Google Map แทนแผนที่ร้านค้าเพื่อลงทะเบียนได้หรือไม่

 • ได้ ในการบันทึกหน้าจอควรให้เห็นสถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้กับร้านค้าของลูกค้า

ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ลูกค้าต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังหรือไม่

 • ลูกค้าไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ

เมื่อลูกค้าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

 1. กรณีลูกค้ามี Mobile Application MyMo แล้ว เมื่อลูกค้าเข้าใช้ Mobile Application MyMo จะพบเมนูเพื่อใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจ
 2. กรณีลูกค้าไม่มี Mobile Application MyMo ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก และบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอสมัครใช้บริการ Mobile Application MyMo ที่ธนาคารออมสินสาขา

กรณีลูกค้าตรวจสอบผลการลงทะเบียนและพบว่าให้แนบเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากสาเหตุใดได้บ้าง

 1. รูปแบบร้านค้าไม่ชัดเจน
 2. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา

ลูกค้าที่ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หรือไม่

 • ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

เมื่อลูกค้าผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในระบบลงทะเบียนแล้ว ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อ ผ่าน Mobile Application MyMo

 • ใช้เพียงบัตรประชาชนในการสมัครขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo และต้องมี E-Mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Contract)

ออมสิน

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ ผ่านช่องทางใด

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน Mobile Application MyMo และ SMS

เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งว่าผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้ว ต้องทำอย่างไร

 • ลูกค้าจะต้องเข้าไปยืนยันการทำสัญญาใน Mobile Application MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

เมื่อลูกค้าทำสัญญาบน Mobile Application MyMo เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินกู้เมื่อไร

 • ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก ( Primary Account ) ใน Mobile Application MyMo

ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ลูกค้าจะถูกตรวจสอบ Credit Bureau หรือไม่

 • ตรวจ Credit Bureau โดยลูกค้ายืนยัน Consent ผ่าน Mobile Application MyMo

การส่งชำระสินเชื่ออิ่มใจ สามารถส่งชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สินเชื่ออิ่มใจ ส่งชำระอัตโนมัติโดยหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกบัญชีไว้กับ Mobile Application MyMo / ธนาคารออมสินสาขา

ลูกค้าต้องการปิดบัญชีสินเชื่ออิ่มใจ ผ่าน Mobile Application MyMo ได้หรือไม่

 • ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาเท่านั้น

ลูกค้าได้รับเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกเมื่อใด

 • ลูกค้าได้รับการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) จะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกในเดือนที่ โดยนับเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นเดือนแรก เช่น ลูกค้าได้รับเงินกู้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สัญญากำหนดให้ชำระหนี้ทุกสิ้นเดือน ดังนั้น ลูกค้าจะเริ่มชำระภายในสิ้นเดือน มกราคม 2565 เป็นงวดแรก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK