Economics

ถือบัตรคนจน แต่อยากใช้ ‘คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้’ ต้องทำยังไง อ่านเลย!!


“กระทรวงการคลัง” เปิดทางสละสิทธิ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ภายใน 7 มิถุนายนนี้ย้ำ!! หากสละสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อีก

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ 3
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
  • โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3
  • โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
กุลยา ตันติเตมิท3664
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

โดยครอบคลุมประชาชนประมาณ 51 ล้านคน ซึ่งประชาชนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการเท่านั้น

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 13.65 ล้านคน จะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องสละสิทธิการเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขอให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาคืนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อไม่ให้เกิดการรับสิทธิซ้ำซ้อนระหว่างโครงการ

โดยการคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว จะถือเป็นการสละสิทธิไม่สามารถรับสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีก หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนบัตรหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่าสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สละสิทธิแล้ว และประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามต้องการ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และได้รับสิทธิโครงการใดโครงการหนึ่งไว้แล้ว มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

อ่านข่าวเพิ่มเติม