Economics

ประกาศค่าเคลื่อนย้าย – ดูแลรักษา ‘รถจอดทิ้งริมทาง’ บอกเลยมีหนาว!


ราชกิจจาฯ ประกาศค่าเคลื่อนย้าย – ดูแลรักษา “รถจอดทิ้งริมทาง” บอกเลยมีหนาว!

วานนี้ (28 พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และมาตรา 42/1 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ค่าเคลื่อนย้าย ดูแล รถจอดทิ้งริมทาง

ข้อ 1 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเคลื่อนย้ายยานพาหนะของตนดังต่อไปนี้

  1. รถจักรยานยนต์คันละ 500 บาท
  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท
  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 3,000 บาท
  4. รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้น ไปคันละ 5,000 บาท
  5. ยานพาหนะอื่นนอกจาก 1 – 4 คันละ 5,000 บาท

ข้อ 2 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าดูแลรักษายานพาหนะที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงดังต่อไปนี้

  1. รถจักรยานยนต์วันละ 200 บาท
  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ วันละ 300 บาท
  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ วันละ 500 บาท
  4. รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไปวันละ 1,500 บาท
  5. ยานพาหนะอื่นนอกจาก 1 – 4 วันละ 1,500 บาท

ข้อ 3 การนับเวลาตามข้อ 2 ให้ถือว่า 24 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

fig 20 01 2020 09 24 13

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่มาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 บัญญัติให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะอื่นหรือผู้ใช้ทาง หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ได้โดยผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะตลอด จนค่าดูแลรักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม