Economics

เร่งออกระเบียบรับ ‘เรียกรถผ่านแอปฯ’ ภายใน ก.ค. ตั้งกฎเหล็กห้ามรับคนโบกเรียก


“ศักดิ์สยาม” จี้ ขบ. เร่งออกระเบียบรองรับ “เรียกรถผ่านแอปฯ” ภายในเดือน ก.ค. ดำเนินการทันทีหลังกฎกระทรวงประกาศใช้ ตั้งกฎเหล็กห้ามรับคนโบกเรียก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

เรียกรถผ่านแอปฯ

กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดประชุมติดตามการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและได้ให้ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดทำข้อมูลและกรอบระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ข้อสังเกต ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งได้มอบหมายให้ ขบ. เร่งดำเนินการออกประกาศหรือระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หรือแอปพลิเคชัน) เช่น การกำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์  และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, หลักเกณฑ์และวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า, เงื่อนไขและขั้นตอนในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างทางเลือกดังกล่าว

เพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างทางเลือกสามารถไปสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ในการให้บริการ นำหลักฐานต่าง ๆ พร้อมรถยนต์ส่วนบุคคลมาเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียน ขบ. เป็นรถยนต์รับจ้าง ก่อนออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาให้เร่งดำเนินการรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งต้องดำเนินการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องทันทีภายหลังกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับภายในเดือนกรกฎาคม 2564

โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องมายื่นขอรับรองและเมื่อได้รับการรับรองแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งได้กำชับให้ ขบ. เร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการแท็กซี่และประชาสัมพันธ์ถึงการขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจน

เรียกรถผ่านแอปฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อไปว่า รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ในปัจจุบัน รวมทั้ง มีอัตราค่าโดยสารตามขนาดของรถและมีมาตรฐานเทียบเท่ากับรถแท็กซี่ในปัจจุบัน

ในฝั่งของผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานที่ประกอบการในประเทศไทย และได้รับการรับรองจาก ขบ.

ด้านผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ด้านตัวรถจะต้องมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร และมีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือก ซึ่งต้องเป็นรูปแบบที่ประชาชนสังเกตได้ง่ายและชัดเจน

โดยรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ไม่สามารถรับผู้โดยสารจากการโบกเรียกข้างทางได้ เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมในการให้บริการ และส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ได้เร่งรัดให้ ขบ. พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทนจีพีเอส (GPS) ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งนอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ด้วย เนื่องจากแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างพัฒนานั้น ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยมี ขบ. ทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถแท็กซี่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

 

ย้อนรอยมติ ครม. “เรียกรถผ่านแอปฯ” ถูกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ…….  หรือแท็กซี่ป้ายดำ โดยอนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวออกมารับจ้างผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดว่า ตัวรถต้องมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • รถขนาดเล็ก เครื่องยนต์ 50-90KW เช่น March Vios City และ Mirage กำหนดอัตราจัดเก็บอัตราค่าโดยสารไม่เกินอัตราของรถแท็กซี่ในปัจจุบัน
  • รถขนาดกลาง เครื่องยนต์ 90-120 KW เช่น Altis Civic กำหนดอัตราจัดเก็บอัตราค่าโดยสารไม่เกินอัตราของรถแท็กซี่ในปัจจุบัน
  • ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์มากกว่า 120KW เช่น Accord, Fortuner กำหนดอัตราจัดเก็บอัตราค่าไม่เกินอัตราของรถแท็กซี่ VIP ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ สามารถจัดเก็บค่าบริการเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ ได้ แต่ต้องไม่เกิน 200 บาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสาร

แกร็บ1

สำหรับผู้ขับขี่จะต้องมีใบขับขี่สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และใช้แอปลิเคชันของผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรอบจาก ขบ. เท่านั้น,  ต้องมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร และติดเครื่องหมายแอปพลิเคชัน

“หลัง ครม. อนุมัติ และ มีการประกาศกฎกระทรวงเรียบร้อย ซึ่งคาดจะจัดทำ ประกาศให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ประมาณปลายมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 นี้” นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงมติ ครม. ดังกล่าว

สำหรับตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นในไทยในปัจจุบัน เช่น บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (Grab) ทุนจดทะเบียน 2,879 ล้านบาท บริษัท เพอร์พิล เวนเจอร์ จำกัด (Robinhood) ทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่(ประเทศไทย) จำกัด (Food Panda) ทุนจดทะเบียน 204 ล้านบาท บริษัท เวล็อคซ์ ดิจิตอล จำกัด (Gojek) ทุนจดทะเบียน 104 ล้านบาท  และบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม