Economics

เพิ่ม ‘จะนะ’ เขตปลอดอากรแห่งใหม่ รับ ‘การค้า-ลงทุน’ เอกชน

ครม. ไฟเขียวเพิ่ม “อำเภอจะนะ” จังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดอากร รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสมัยใหม่ และการค้าการลงทุนของเอกชน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง การอนุญาตจัดตั้ง และการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการอนุญาต ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ.2560

taa

โดยแก้ไขบทนิยาม “โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นใดที่ ครม.กำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะมีผลให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดอากรเพิ่ม

จากเดิมได้กำหนดบทนิยาม โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสามารถจัดตั้งเขตปลอดอากรครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เท่านั้น

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกาศเพิ่มเติม เรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดอากร โดยเพิ่มอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้มีการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพื่อรองรับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ

กระทรวงการคลังเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางของโครงการเมืองต้นแบบฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยว สามารถซื้อสินค้าปลอดอากรในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้ และเพื่อให้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรม มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสมัยใหม่ และรองรับการค้าการลงทุนของเอกชนได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม