Economics

ครม. เห็นชอบห้ามนำเข้า ‘มอเตอร์ไซค์ใช้แล้ว’ แก้ปัญหามลพิษ


วันนี้ (25 พ.ค.) ครม. เห็นชอบ ห้ามนำเข้า มอเตอร์ไซค์ใช้แล้วหวังลดมลพิษ แก้ปัญหาลับลอบแยกชิ้นส่วนขายในประเทศ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (25 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

ห้ามนำเข้า มอเตอร์ไซค์ใช้แล้ว

ร่างประกาศฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักการจากมาตรการเดิมที่ต้องขออนุญาตนำเข้า เป็นการห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด เพื่อแก้ปัญหามลพิษและการลักลอบนำเข้ามาแยกชิ้นส่วน

อย่างไรก็ตาม ยังคงให้สิทธิประชาชนสามารถขออนุญาตนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วอื่น ๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.สินค้าที่ห้ามนำเข้า (พิกัดอัตราศุลกากร 87.11) คือ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมแพ็ด (Moped) ใช้แล้ว รถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว) รวมทั้งรถพ่วงข้าง แต่ไม่รวมรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ  ยกเว้นกรณีนำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่น

2.กำหนดประเภทรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่น โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการนำเข้าโดย สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ หรือบุคคลที่ได้รับสิทธิ การรับบริจาคภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร เป็นการนำเข้าชั่วคราวหรือนำเข้ารถจักรยายนต์ใช้แล้วที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ในต่างประเทศ และกรมสรรพสามิต เป็นการนำเข้า เพื่อใช้เป็นรถต้นแบบสำหรับการวิจัยพัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร เป็นการนำเข้าเพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เท่านั้น และกระทรวงกลาโหม เป็นการนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า เมื่อร่างประกาศมีผลบังคับใช้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วเพื่อนำมาแยกชิ้นส่วนและจำหน่ายในประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถเก็บภาษีนำเข้าได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่บังคับใช้มาตรการในลักษณะที่คล้ายกับร่างประกาศฉบับนี้ เช่น อุรุกวัย แคนาดา อิตาลี ชิลี และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

รัชดา ธนาดิเรก

มติ ครม. ห้ามนำเข้า “มอเตอร์ไซค์ใช้แล้ว”

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….

ครม. มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม. ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า

1.โดยที่มาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ทุก 5 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อำนาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนมาตรการนำเข้า-ส่งออกตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ทุกฉบับ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทบทวนและแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลายฉบับ รวมถึงให้ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงมาตรการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2539 (การนำรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร) ด้วย ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามและแก้ไขปัญหาการนำเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปที่ใช้แล้วจากต่างประเทศและนำมาจดทะเบียนในราชอาณาจักรให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย

2.กรมการค้าต่างประเทศจึงได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว โดยมีมติ ดังนี้

2.1 ห้ามนำเข้า รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Moped) รถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว) และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่มีอายุเกิน 100 ปี

2.2 กำหนดประเภทรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่อนุญาตให้นำเข้าภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่น เพื่อปรับลดขั้นตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกประชาชน เช่น การนำเข้าของผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต การนำเข้าเป็นการชั่วคราว การนำเข้าเพื่อเป็นต้นแบบในการวิจัยพัฒนา เป็นต้น

2.3 กำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนมาตรการห้ามนำเข้า โดยให้กรมศุลกากรทำลายรถจักรยานยนต์ใช้แล้วดังกล่าว เช่นเดียวกับการกำหนดบทลงโทษที่บัญญัติในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

3.ประกอบกับปัจจุบันปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลดปริมาณนำเข้า รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว ที่ไม่จำเป็น เช่น การห้ามนำเข้า จักรยานยนต์ใช้แล้ว เพื่อใช้เฉพาะตัว และการกำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ฝ่าฝืนมาตรการห้ามนำเข้าให้กรมศุลกากรทำลาย จะช่วยลดปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการยกเว้นให้รถบางประเภทสามารถนำเข้าได้ภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่น โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ เช่น การนำเข้าเป็นการชั่วคราว การนำเข้าเพื่อเป็นต้นแบบในการวิจัยพัฒนา เป็นการปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

4.กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว จึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดใกห้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง รวม 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รวม 78 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นการอนุรักษ์รถจักรยานยนต์เก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการศึกษา ซึ่งประเด็นนี้ผู้นำเข้ารถโบราณหรือรถที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สามารถนำเข้าได้ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร

จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มาเพื่อดำเนินการ

ห้ามนำเข้า มอเตอร์ไซค์ใช้แล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม