Economics

รฟม. ไฟเขียวสร้างฐานราก ‘รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล’ ประมูลพร้อมทางด่วนขั้นที่ 3


บอร์ด รฟม. ไฟเขียวสร้างฐานราก “รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล แคราย – ลำสาลี” 1.5 พันล้าน เปิดประมูลพร้อม “ทางด่วนขั้น 3” คาดคิกออฟได้เดือน ต.ค. นี้

วันนี้ (20 พ.ค.) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ครั้งที่ 5/2564 ว่า บอร์ด รฟม. ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ตามขั้นตอนใน พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และเป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

โดยให้ รฟม. นำเสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล จากกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

รฟม. รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

พร้อมกันนี้ บอร์ด รฟม. ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลไปพร้อมกับโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ค่าดำเนินการมีกรอบวงเงินรวม 1,470 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่างานก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ในส่วนที่ซ้อนทับกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 จำนวน 1,418 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum) และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 52 ล้านบาท

นอกจากนี้ บอร์ดมีมติอนุมัติแหล่งเงินก่อสร้างฐานรากโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีเป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอเพื่อการชำระหนี้แก่แหล่งเงินกู้ ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะตกลงกับ รฟม. ต่อไป

ทั้งนี้ รฟม. จะเร่งรัดนำเสนอเรื่องดังกล่าว ไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณานำเรื่องเสนอขออนุมัติจาก ครม. โดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินงานโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ที่ปัจจุบัน กทพ. อยู่ในระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการจาก ครม.

โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีแผนจัดการประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างร่วมกันภายในเดือนตุลาคม 2564 อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการลดภาระค่าก่อสร้าง ย่นระยะเวลาการก่อสร้าง และลดปัญหาการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ทั้งยังช่วยลดผลกระทบในระหว่างก่อสร้างต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย

รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

สำหรับโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) มีโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ จำนวน 20 สถานี ระยะทาง 22.1 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารราว 218,547 คน-เที่ยวต่อวัน ณ ปีที่เปิดให้บริการ

ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า 7 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพูที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี รถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีบางเขน รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีแยกเกษตร  รถไฟฟ้าสายสีเทาที่สถานีต่างระดับฉลองรัช รถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีเหลืองที่สถานีแยกลำสาลี

สำหรับพื้นที่โครงการฯ ที่ซ้อนทับกับโครงสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 บนแนวถนนประเสริฐมนูกิจ มีระยะทาง 7.2 กิโลเมตร หรือจำนวน 6 สถานี

รูปแบบเบื้องต้นของฐานรากโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล จะก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเป็นคานคอนกรีตที่วางบนคานขวาง และ Bearing Shoe และออกแบบให้มีเสาตอม่อสายสีน้ำตาลแทรกระหว่างเสาทางด่วนที่ก่อสร้างไว้แล้ว มีระยะระหว่างช่วงตอม่อโดยทั่วไปประมาณ 25 – 30 เมตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม