ดูหนังออนไลน์
Economics

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์ ได้แก่

  • งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564
  • งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564
  • งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564

กุลยา ตันติเตมิท
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม