Economics

มาเร็ว! เปิดรายละเอียด ‘มาตรการลดค่าไฟ’ รอบบิล พ.ค. – มิ.ย. 64

มาเร็ว! เปิดรายละเอียด “มาตรการลดค่าไฟ” รอบบิล พ.ค. – มิ.ย. 64 ช่วยเยียวยาโควิด – 19 ระบาดรอบ 3

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอก 3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 โดยมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนฐานเปรียบเทียบนั้น

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดูแลจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมดำเนินการตาม มาตรการลดค่าไฟ ของรัฐบาล ดังนี้

มาตรการลดค่าไฟ

เปิดเงื่อนไข “มาตรการลดค่าไฟ”

มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรอบเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564

มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลด ค่าไฟฟ้า ก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรอบเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 ดังนี้

(1) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ

(2) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มีจำนวนหน่วยมากกว่ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้

  • หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน)
  • หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) ในอัตรา 50%
  • หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนได้สิทธิ์ มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) ในอัตรา 70%

มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

shutterstock 1408730249 e1620203033119

วิธีสังเกต “รอบบิล” ค่าไฟฟ้า

สำหรับรอบการใช้ไฟฟ้า (รอบบิล) นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้จากวันที่จดหน่วย โดยดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life หรือ ไลน์ MEA Connect

โดยหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนฐาน คือเดือนเมษายน 2564 นั้น จะมีการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำรอบการใช้ไฟฟ้าในเดือนฐานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับรอบการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลด ซึ่งมีวิธีสังเกตรอบการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลดค่า ดังนี้

 • หน่วยเดือนพฤษภาคม 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
 • หน่วยเดือนมิถุนายน 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2564 สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า, MEA Smart Life Application โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play สามารถดาวน์โหลดฟรี ที่ https://onelink.to/measmartlife หรือผ่านไลน์ MEA Connect เพิ่มเป็นเพื่อนได้ที่ https://lin.ee/gX2zNRl

มาตรการลดค่าไฟ โควิด

วิธีแยก “ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า”

สำหรับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจะถูกระบุอยู่ในใบแจ้ง ค่าไฟฟ้า โดยมีข้อกำหนดในการจัดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดังนี้

ประเภท 1.1 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดขนาด 5(15) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน แต่ถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน เดือนถัดไปจะถูกจัดเข้าสู่ประเภท 1.2 และถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน เดือนถัดไปจะถูกจัดเข้าสู่ประเภท 1.1 ตามเดิม

ประเภท 1.2 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดตั้งแต่ขนาด 15(45) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย ขึ้นไป

ประเภท 1.3 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use)

ประเภท 2.1 คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก อัตราปกติ ที่ประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาที ที่สูงสุด ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์

ประเภท 2.2 คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use) ที่ประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาที ที่สูงสุด ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์

shutterstock 1869850780

ยกเว้น “ค่าไฟฟ้าต่ำสุด” ธุรกิจกลาง – ใหญ่

นอกจากนี้ MEA ได้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตรา ค่าไฟฟ้า ของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 5 ประเภทดังนี้

 • ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
 • ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
 • ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
 • ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
 • ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

จากเดิมยกเว้นการเรียกเก็บตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564 ได้ขยายเพิ่มเติมอีก 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอก 3 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง

อ่านข่าวเพิ่มเติม