ดูหนังออนไลน์
Economics

ชาวไร่เฮ! ประกันราคา ‘ข้าวโพด’ งวด 7 โอนแน่วันที่ 20 พ.ค.

ชาวไร่เฮ! ประกันราคา ประกันรายได้ “ข้าวโพด” งวด 7 กำหนดวันโอน 20 พ.ค. จ่ายชดเชยสูงสุด 855 บาท

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้แจ้งเกษตรกร เพื่อให้ทราบว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2564 มีสิทธิได้รับการชดเชยส่วนต่าง รอบจ่ายเงินวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โอนเงิน ชดเชยราคาข้าวโพด งวด 7

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้น ไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 8.46 บาท ส่วนต่างชดเชยได้กิโลกรัมละ 0.04 บาท หรือได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 855.60 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชย ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 21,071 ครัวเรือน 31,914 แปลง 137,433 ไร่

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้ปี 2 คือโครงการ 2563 / 2564ในพืชเกษตร 5 ชนิด ทั้ง ข้าว มันสำปะหลังยางพารา ปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รัฐยังเดินหน้าอย่างเต็มที่ทำให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 7.6 ล้านครัวเรือนมีหลักประกันและโครงการนี้ก็มั่นคงโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิด – 19 เกษตรกรยังมีทางรอดด้วยหลักของโครงการประกันรายได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม