Economics

จับตา!! ครม.เคาะแจกเงิน ‘เราชนะ – ม33เรารักกัน’ อีก 8.5 หมื่นล้าน

จับตา!! “สศช.” เตรียมเสนอ “ครม.” ไฟเขียวงบประมาณอีก 85,500 ล้านบาท แจกเงิน “เราชนะ – ม.33เรารักกัน” คนละ 2,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 พ.ค.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน โดยการเพิ่มเงินคนละ 2,000 บาท ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน และโครงการม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท หากผ่านการเห็นชอบก็จะเริ่มเติมเงินได้ตั้งแต่เดือนวันที่ 20 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 1,000 บาท

สำหรับโครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

  • โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  • โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

โครงการเราชนะ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน 

  • โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
  • โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ขณะที่โครงการ ม.33 เรารักกัน

  • โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  • โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โดยสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 และเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยกระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเราชนะ จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมของโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ต่อไป

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ขอเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังข่าวปลอมในลักษณะของข้อความสั้น (SMS) หรือข้อมูลที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่อาจมีการฉวยโอกาสหลอกลวง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ จากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการจากทางราชการ ได้แก่ www.เราชนะ.com, www.mof.go.th, www.fpo.go.th และ Facebook Fanpage “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง” และ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: Fiscal Policy Office”

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กระทรวงการคลังได้ระงับสิทธิชั่วคราวของผู้ประกอบการในโครงการ ที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสด เพิ่มเติม จำนวน 2,744 ราย โดยผู้ประกอบการดังกล่าวที่ประสงค์จะชี้แจงโต้แย้งสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “แบบฟอร์มเพื่อชี้แจงโต้แย้ง” ได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง e-Mail: [email protected] ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ และถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo