ดูหนังออนไลน์
Economics

ขอให้มั่นใจ! ‘คลัง’ ยันกู้เงินเยียวยาโควิดด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง

“กระทรวงการคลัง” โต้ “จาตุรนต์ ฉายแสง” ยืนยันมีแหล่งเงินและเครื่องมือการกู้เงินเพียงพอในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขอให้มั่นใจ! การบริหารหนี้สาธารณะจะเป็นไปอย่างรอบคอบ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงกรณีที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เกี่ยวกับแหล่งเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ว่า ขอเรียนว่า พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 กำหนดให้กระทรวงการคลัง โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีอำนาจในการกู้เงินเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ

คลังชี้แจง10564

โดยจะต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ ภายในกรอบวงเงินโครงการที่ครม.อนุมัติแล้ว จำนวน 703,800 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 92% ของกรอบวงเงิน

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้วางการกู้เงินภายใต้ พ.ร.ก. อย่างรอบคอบโดยใช้กลยุทธ์การระดมทุนโดยการกู้เงินภายในประเทศเป็นหลักเพื่อให้วงเงินกู้ที่ครบถ้วน ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสภาพคล่องจากภาคเอกชน และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศอีกด้วย โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่ผสมผสาน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว อาทิ การใช้ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาการใช้เงิน สัญญากู้ยืมเงิน พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรออมทรัพย์

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ จากระยะสั้น มาเป็นระยะปานกลาง และระยะยาว โดยใช้พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรเพื่อความยั้งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และความต้องการของนักลงทุน และสภาวะตลาดการเงินภายในประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตรัฐบาล มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติ่มเพื่อใช้ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็จะวางแผนการกู้เงินอย่างรอบครอบ โดยคำนึงถึงต้นทุนสภาวะตลาดการเงิน และพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการ ของนักลงทุน และตลาดการเงิน

โดยจะมุ่งเน้นตราสารการเงิน ที่ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนสำหรับโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอให้ทุกท่านเชื่อว่า การบริหารหนี้สาธารณะจะเป็นไปอย่างรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม