ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ออมสิน – ธ.ก.ส.’ ปล่อยกู้สู้โควิด วงเงินรวม 2 หมื่นล้านใครมีสิทธิ์กู้บ้าง อ่านเลย!!

“ไทยคู่ฟ้า” เปิด “มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด” ผ่าน “ออมสิน” และ “ธ.ก.ส.” วงเงินธนาคารละ 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

เพจ ไทยคู่ฟ้า ของรัฐบาลโพสต์ข้อความหลังจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่ได้ผลกระทบจาก “โควิด” โดยระบุว่า อนุมัติ 20,000 ล้าน เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประชาชนในหลายอาชีพได้รับผลกระทบมากจนขาดรายได้ ที่ประชุม ครม. ล่าสุด จึงอนุมัติให้ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อวงเงินแห่งละ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตชั่วคราว

ผู้มีสิทธิขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างในภาคเกษตร ที่ได้รับผลประทบจากโควิด-19 มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

180686816 1169052923560512 8699636156580983626 n

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 โดยอนุมัติวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่ได้ผลกระทบจาก COVID – 19

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ มีดังนี้

  • ผู้มีรายได้ประจำ
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • เกษตรกรรายย่อย
  • ลูกจ้างภาคการเกษตร
  • ผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ 1 ล้านคน โดย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินแห่งละ 10,000 ล้านบาท รวม 20,000 ล้านบาท เพื่อให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน พร้อมปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้ รัฐบาลจะใช้วงเงินงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก NPLs 100% สำหรับ NPLs ที่ไม่เกิน 50% ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 20,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม. รับทราบการขยายระยะเวลามาตรการพักชำระหนี้ของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ในส่วนของเงินต้น จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ เพื่อนำเงินงวดที่จะต้องชำระหนี้ ไปใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงก่อน

โฆษกรัฐบาล ระบุอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ ออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายใต้โครงการเราชนะ จำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (สำหรับเดือน ม.ค. – ก.พ. 64) สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 33.2 ล้านคน และมีมูลค่าการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจประมาณ 203,295 ล้านบาท และมาตรการ ม.33 เรารักกัน

รวมทั้งมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2564 การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้น รวมทั้งมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ วงเงิน 100,000 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ซึ่งได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิดออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นต้น

ธนาคารออมสิน25364

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ นั้น

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง แก่ลูกหนี้สินเชื่อของธนาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ สมัครใจเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่เป็นรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ โดยมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้าโครงการได้ จำนวนประมาณ 1 ล้านราย

นอกจากนี้ ลูกหนี้รายใดมีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จากการพักชำระเงินต้น ธนาคารอาจพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เป็นรายกรณี ซึ่งมาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการเสริมจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ที่ธนาคารได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 5 แสนราย

ทั้งนี้ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน สามารถแจ้งความประสงค์ ขอเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น เป็นการชั่วคราว และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK