ดูหนังออนไลน์
Economics

เฮ! ครม. อนุมัติมาตรการ ‘ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ’ เยียวยาโควิด เช็คเงื่อนไขเลย


ประชาชนเฮ! ครม. อนุมัติมาตรการ “ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ” เยียวยาโควิด – 19 จำนวน 2 รอบบิล เช็คเงื่อนไขเลยใครมีสิทธิบ้าง?

รายงานข่าวเปิดเผยว่า วันนี้ (5 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 แก่ประชาชนในระยะเร่งด่วน ด้วยการลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 โดยมติในครั้งนี้จะมีผลในรอบบิลเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้

ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ โควิด

มาตรการเยียวยา “ลดค่าไฟ

สิทธิลดค่าไฟฟ้าเพื่อ เยียวยาโควิด สําหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2.ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

  • กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
  • กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

1.สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

2.สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 5,000  หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 50%

3.สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 2,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564  บวกด้วยหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 70% โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50  หน่วยแรก

ทั้งนี้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสําหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก มีผลบังคับใช้สําหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

shutterstock 1408730249

เยียวยาโควิด “ลดค่าน้ำประปา”

สิทธิลดค่าน้ำประปาลง 10% เพื่อ เยียวยาโควิด เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีผลบังคับใช้สําหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินการตามมาตรการ ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ เยียวยาโควิด – 19 โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดําเนินตามมาตรการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ตามขั้นตอนของพระราชกําหนดฯ ต่อไป

 

อัดจุกๆ มาตรการ เยียวยาโควิด

รายงานข่าวเปิดเผยว่า นอกจากมาตรการลดค่าน้ำและค่าไฟฟ้าแล้ว ในวันนี้ที่ประชุม ครม. ยังได้อนุมัติมาตรการ เยียวยาโควิด – 19 อีกหลายโครงการ ได้แก่

  • โครงการเราชนะ เฟส 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวม 2,000 บาท สิ้นสุดการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • โครงการ ม33เรารักกัน เฟส 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวม 2,000 บาท สิ้นสุดการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งจะจ่ายเงิน เยียวยาโควิด แก่ประชาชนจำนวน 3,000 บาทต่อคน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เฟสที่ 3 ด้วยการเพิ่มวงเงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
  • โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐจะสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม