ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ประกาศใหม่! ดอกเบี้ยเงินฝาก ‘สหกรณ์’ ต้องไม่เกิน 4% หวังช่วยลดภาระคนกู้

ประกาศใหม่! กำหนดเพดานดอกเบี้ยเงินฝาก “สหกรณ์” อยู่ที่ 4% หวังช่วยลดภาระคนกู้เงิน มีผล 1 ก.ค.

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทให้ไม่เกิน 4% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีการรับฝากเงินประเภทประจำที่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนแล้ว ให้สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดสำหรับบัญชีที่ได้เปิดไว้ก่อนมีประกาศฉบับนี้

ดอกเบี้ยเงินฝาก สหกรณ์

ประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นอกภาคเกษตรบางแห่งลดต้นทุนทางการเงินที่กำหนดไว้สูงถึง 5 – 7% ลง ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกได้มากขึ้น โดยเฉพาะในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยลดรายจ่ายของสมาชิกลงได้

อีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ต่อปี ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับ เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยไม่ถึง 50 สตางค์

นอกจากนี้ ในอดีตเคยมีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาก่อนเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ในปี 2543 กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 7% และปี 2560 สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 4.5%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team