ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า ‘เติมเที่ยว’ ขอขยายวันหมดอายุได้ เยียวยา Work From Home

“ผู้ประกอบการ” ร่วมมือ “กรมรางฯ” เปิดให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วรถไฟฟ้าแบบ “เติมเที่ยว” ขยายวันหมดอายุได้ เยียวยาประชาชน Work From Home

วันนี้ (1 พ.ค. 64) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยหลังลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กรณีบัตรโดยสารรายเดือน ว่า

ตั๋วรถไฟฟ้าเติมเที่ยว เยียวยา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่กระจายไปทั่วเป็นวงกว้าง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้ออกข้อกำหนด เพื่อดำเนินมาตรการลดการแพร่ระบาด โดยข้อกำหนด ฉบับที่ 20 และฉบับที่ 22 เพื่อดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

จึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเจ้าของกิจการผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยให้พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อมุ่งลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากร เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ

กรมการขนส่งทางรางเห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน (บัตรเติมเที่ยวเดินทาง) ซึ่งมีเงื่อนไขกำหนดอายุการใช้งาน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก เนื่องจากมีมาตรการเว้นระยะห่าง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือปฏิบัติงานในที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ซื้อบัตรโดยสารแบบเติมเที่ยวเดินทางแล้ว ไม่ได้เดินทาง ทำให้เที่ยวเดินทางในบัตรที่สามารถเดินทางได้ถูกตัดไป ผู้ใช้บริการจึงสูญเสียค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้เกิดภาระในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กรมการขนส่งทางรางและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการและต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่าย จึงได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กรณีบัตรโดยสารแบบเติมเที่ยว

ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารแบบเติมเที่ยว ที่มีเที่ยวเดินทางหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สามารถติดต่อขอคืนเที่ยวเดินทางได้ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า หรือช่องทางออนไลน์ที่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ากำหนด ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาในการขอคืนเที่ยวเดินทางที่หมดอายุ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการเปิดให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าแบบเติมเที่ยว ซึ่งเที่ยวโดยสารจะหมดอายุระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 สามารถขอขยายวันหมดอายุออกไปได้ เพื่อเยียวยาสถานการณ์โควิด – 19 แต่จะไม่มีการให้นำเที่ยวโดยสาร มาแลกเป็นเงินคืนแต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team