ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิดระลอกใหม่ อัพเดท ‘ประกันสังคม’ มีมาตรการเยียวยาอะไรบ้าง

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่กำลังดำเนินไปอย่างหนักหน่วง โดยส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ประกันสังคม มี มาตรการเยียวยา หลายอย่าง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเยียวยาแต่ข้อ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของตนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้

ประกันสังคม มาตราการเยียวยา โควิดระลอกใหม่

มาตรการเยียวยา “ประกันสังคม”

มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ในปัจจบันมีดังนี้

  • จ่ายเงินทดแทน 50% ในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19

กองทุนประกันสังคมจะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (ชั่วคราว) จากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายงาน หรือสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนดังกล่าวไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 1 ปี สำหรับเงื่อนไขเป็นดังนี้

1.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

2.ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งจากไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการ เนื่องจากคำสั่งของราชการ

3.ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

  • จ่ายเงินทดแทน 70% กรณีว่างงานปกติ เนื่องจากถูกเลิกจ้าง

กรณีว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้าง ประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิมกองทุนฯ จ่ายเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 180 วันต่อปี

  • จ่ายเงินทดแทน 45% กรณีว่างงานปกติ เนื่องจากลาออก

กรณีว่างงาน เพราะลาออก ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิมจะได้รับเงินชดเชย 30% ไม่เกินปีละ 90 วัน

  • ดึง “มาตรา 33” หลุดระบบ สมัครเป็นมาตรา 39

ผู้ประกันตนมาตรา 33  ที่ส่งเงินสมทบกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง เนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากประสงค์อยู่ในระบบ ประกันสังคม ต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  • ขยายเวลาส่งเงินสมทบ “มาตรา 39”

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนด้วยสาเหตุ 1.ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน และ 2. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ได้รับการขยายระยะเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 โดยให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

  • เงินเยียวยา 4,000 บาท “ม33เรารักกัน”

กระทรวงแรงงานขอให้รัฐบาลนำงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มาจ่ายเยียวยาโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ประมาณ 9 – 10 ล้านคนทั่วประเทศ คนละ 4,000 บาทภายใต้โครงการชื่อ ม33เรารักกัน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  • รอแก้ไขกฎหมาย “เงินชราภาพ”

กองทุนประกันสังคมอยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในส่วนของสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เนื่องจากผู้ประกันตนต้องการนำเงินชราภาพของตนเอง มาใช้บรรเทาความเดือดร้อนระหว่างเกิดวิกฤติ

เบื้องต้นการแก้ไขกฎหมายมีทั้งหมด 3 แนวทาง คือ 1. ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ เปลี่ยนเป็นรับเงินบำเหน็จได้, 2.ให้ผู้ประกันตนสามารถรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพล่วงหน้าได้ “บางส่วน” ก่อนอายุ 55 ปี และ 3.ผู้ประกันตนสามารถนำสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพไปเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้กับธนาคาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team