ดูหนังออนไลน์
Economics

เงินเฟ้อเดือนมี.ค. ติดลบ 0.08% ต่ำสุดรอบ 13 เดือน ผลกระทบโควิดยังหนัก

โควิด-19 ยังกระทบหนัก เดือนมี.ค. เงินเฟ้อหดตัว 0.08% ต่ำสุดรอบ 13 เดือน ขณะที่พาณิชย์คาดการณ์ปีนี้ยังอยู่ในกรอบ 0.7 – 1.7%

เงินเฟ้อ

กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.08 (YoY) เป็นการหดตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 13 เดือน นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

Screen Shot 2564 04 05 at 11.29.03

ในไตรมาสแรก เงินเฟ้อลดลงร้อยละ 0.54 ซึ่งเป็นผลจากกลุ่มพลังงานปรับตัวสูงขึนร้อยละ 1.35 จากการสูงชึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชือเพลิงร้อยละ 17.18 เนื่องจากโอเปกและชาติพันธมิตร (โอเปกพลัส) ลดกําลังการผลิตของกลุ่มเหลือที่ระดับ 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปจนถึงเดือนเมษายนนี้

Screen Shot 2564 04 05 at 11.29.50

ขณะที่กลุ่มอาหารสดยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.06 จากการลดลงของ ข้าวสาร ไก่สด ไข่ไก่ และผักสด เป็นสําคัญ ส่วนเนื้อสุกรมีราคาสูงขึนต่อเนื่อง เนื่องจากสุกรโตช้าในฤดูร้อน และมีต้นทุนป้องกันโรค ASF มากขึน

สําหรับราคาอาหารสําเร็จรูป เครื่องประกอบอาหาร และของใช้ส่วนบุคคลยังทรงตัวและเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นของห้างโมเดิร์นเทรด นอกจากนี้จากมาตรการคนละครึ่งที่หมดในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึง มาตรการเราชนะ ส่งผลต่อกําลังซือของประชาชนและทําให้การค้าขายคึกคักมากขึน 

ทังนี เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.09 (จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.04) และไตรมาสแรกของปี 2564 เงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ 0.53 (YoY) และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.12 (YoY) 

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง การฉีดวัคซีนที่ขยายวงกว้างมากขึน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในมิติต่าง ๆ ทังด้านการท่องเที่ยวโดยกําหนดให้มีวันหยุดเพิ่มเติม การเพิ่มกําลังซื้อและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้า และบริการภายในประเทศในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการขยายระยะเวลาปรับลดกําลังการผลิตของผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ และอุปสงค์ด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

Screen Shot 2564 04 05 at 11.29.22

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับสมมุติฐานสําหรับคาดการณ์เงินเฟ้อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในปี 2564 จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2563 คือ ระหว่างร้อยละ 0.7 – 1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ 1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง หากสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญจะมีกํารทบทวนอีกครั้ง