Economics

บขส. เพิ่มเที่ยววิ่ง ‘ภาคอีสาน’ เตรียมรับประชาชนกลับไป ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’

บขส. เพิ่มเที่ยววิ่งภาคอีสาน รองรับประชาชนกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิ “เลือกตั้งท้องถิ่น” สุดสัปดาห์นี้ ย้ำใช้ “เราชนะ – ม33เรารักกัน – บัตรคนจน” ซื้อตั๋วได้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. เตรียมปรับเพิ่มเที่ยววิ่งเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคตะวันออก จาก 23 เส้นทาง 44 เที่ยววิ่ง เป็น 26 เส้นทาง 85 เที่ยววิ่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ รวมถึงรองรับการเดินทางเพื่อไปคัดเลือกเกณฑ์ทหาร และการเดินทางข้ามจังหวัด หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายให้เดินทางข้ามจังหวัดได้

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. สามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส. คลิกที่นี่, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

บขส. เลือกตั้งท้องถิ่น
บขส. เพิ่มเที่ยววิ่ง รองรับการเดินทางกลับไป เลือกตั้งท้องถิ่น

สำหรับผู้ใช้สิทธิโครงการ เราชนะ, ม33เรารักกัน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) สามารถซื้อตั๋วโดยสารของ บขส. ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้ สอบถามเส้นทางการเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนความปลอดภัยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ทั้งตรวจสภาพรถโดยสารให้พร้อมใช้งาน มีการใช้ GPS ติดตามและควบคุมความเร็วของรถโดยสาร จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง

นอกจากนี้ บขส. ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารอย่างเคร่งครัด อาทิ มีการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กำชับให้พนักงานฯ และผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง และให้สแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะ และ “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง เป็นต้น

แจ้งเหตุผล ไม่ไปเลือกตั้ง

“เลือกตั้งท้องถิ่น” 28 มีนา

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นระดับสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุผลทางระบบออนไลน์ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมือง

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น (ตามข้อ 65 ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562) สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

1.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้งผ่านทางช่องทาง ดังนี้

  • เว็บไซต์ bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th
  • แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการ เลือกตั้งท้องถิ่น ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็น ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2564 หรือภายใน 7 วันหลังการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564

2.กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3.พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

อ่านข่าวเพิ่มเติม