Economics

‘ซีพีเอฟ’คว้ารางวัลบริษัทความยั่งยืนดีเด่น 4 ปีซ้อน

1540980696557

‘ซีพีเอฟ’ คว้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนและหุ้นยั่งยืน ตอกย้ำ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding Sustainability Awards) และหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ให้กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เป็นปีที่ 4 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจและการเติบโต

338741

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าว รางวัลดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในการสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าต่อทั้งตัวองค์กรและสังคม และยังสามารถนำแนวทางความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและโปรงใส ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล

 

ซีพีเอฟ ในฐานะธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์“ครัวของโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเชื่อมโยงกับคู่ค้าธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งกิจการในไทยและต่างประเทศ และการประกาศวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์  ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง ลดการตกค้างของยาและลดการดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์คุณภาพดี เพิ่มความปลอดภัยในอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังดำเนินธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในฐานะสมาชิกของ UN Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ครอบคลุมการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร การจ้างแรงงานถูกต้องตามกฏหมายและเป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

338742

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจและการผลิตอาหารสู่ความยั่งยืน โดยค้นคว้าและสรรหานวัตกรรมต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาวะ และโภชนาการที่ดีของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ภายใต้กระบวนการผลิตและการรับรองตามมาตรฐานสากลที่ สด สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต คือ อาหารสัตว์ การเลี้ยง เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพดีและหลากหลายมาใช้ในการผลิตอาหาร

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังคงเดินหน้าพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารผู้ป่วยเพื่อให้สุขภาวะที่ดีขึ้น  เป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่มีความหลายหลายให้กับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกัน ในรูปแบบของอาหารพร้อมรับประทาน

“ไม่เพียงการพัฒนาอาหารเพื่อผู้ป่วย อาหารเพื่อผู้สูงวัย หรือ อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ล่าสุด ซีพีเอฟ ยังเปิดศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหาร ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นห้องปฏิบัติการนำร่อง (Pilot Plant)ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลก ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาหารใหม่ๆ ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น” นายสุขวัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการผลิตอย่างยั่งยืนสามารถตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight