Economics

ครม. เห็นชอบเปิดฟรีมอเตอร์เวย์ 2 สาย ‘สงกรานต์ 2564’


ครม. เห็นชอบเปิดฟรีมอเตอร์เวย์ 2 สาย “สงกรานต์ 2564” ลดปัญหาจราจร

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันนี้ (23 มี.ค.) ว่า วันนี้ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

สงกรานต์ 2564 ฟรีมอเตอร์เวย ก8ด76ห

การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564

  • ทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา
  • มอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง- ต่างระดับบางขุนเทียน

มติดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดค่าครองชีพของประชาชน และลดการใช้พลังงานของประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม