Economics

ทช. ลุยขยายถนน 4 เลน แก้ปัญหารถติด ‘บางพลี สมุทรปราการ’


ทางหลวงชนบทลุยขยายถนน 4 เลน ยาว 8 กม. แก้ปัญหารถติด “บางพลี สมุทรปราการ” คาดเริ่มสร้างได้ปีนี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 – บ้านบางพลีใหญ่ อำเภอเมือง, บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีระยะทาง 8.192 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 เข้ากับถนนกิ่งแก้วที่บ้านบางพลีใหญ่ มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรอย่างรวดเร็วจนเกิดความคับคั่ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการใช้เส้นทางดังกล่าว

2564 ขยายถนน บางพลี สมุทรปราการ

ทช. จึงจำเป็นต้องขยายถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมการขนส่งภายในจังหวัดสมุทรปราการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นเส้นทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แยกรถบรรทุกออกจากเมืองเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ลดระยะการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดต้นทุนในการขนส่ง

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 และ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 8+192ลักษณะโครงการ สรุปได้ดังนี้

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.25 – 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 24.00 – 27.20 เมตร ระยะทาง 8.192 กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง จำนวน 10 แห่ง พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2564 และใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 793.400 ล้านบาท

ทางหลวงชนบทสาย สป.4002 สมุทรปราการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม